แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล(หญิง) (ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงชวัลนุช   ธนูทอง

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงรุจาภา   สุริยาชัย

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

3

เด็กหญิงกฤตธีรา   ทองสกุล

อนุบาลพังงา

     

4

เด็กหญิงนันท์นภัส   ชาติกุล

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กหญิงปิญชาน์   ภิญโญธรรมโนทัย

อนุบาลกระบี่

     

6

เด็กหญิงปทิตตา   อ่ำยิ้ม

อนุบาลภูเก็ต

     

7

เด็กหญิงเรียงร้อย   ราชบุรี

อนุบาลตรัง

     

8

เด็กหญิงนุมา   จินเดหวา

อนุบาลสตูล

     

9

เด็กหญิงกชกร   จิตรัตน์

อนุบาลสงขลา

     

10

เด็กหญิงพิมพ์ลภัส   ว่องนาวี

อนุบาลยะลา

     

11

เด็กหญิงฐาปนี   รักราวี

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ