แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง(หญิง)(ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงชัดธิดา   มิตรเมือง

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงนิชานันท์   อภิพัฒนกุลวงศ์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงสุชาวดี   พยัฆฤทธิ์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงชญานิศ   ทองสม

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงนลินี   กระฉอดนอก

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงพรหมพร   โยมา

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงธัญญากานต์   บุณยขจร

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงปานภัส   วสิษฐ์พล

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงณัฏฐณิชา   บัวมาก

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กหญิงวริสรา   ไหมฉิม

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงภัทราพร   แสงเงิน

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กหญิงฐิตยากร   นนสีไพร

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ