แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(ชาย)(ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายสืบสกุล   พันธะไชย

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายภูเบศวร   ทองตั้ง

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายนิพิฐพนญ์   เส้งวั่น

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กชายรัชพล   วรธงไชย

อนุบาลภูเก็ต

     

5

เด็กชายเตชิต   จับปรั่ง

อนุบาลตรัง

     

6

เด็กชายกฤติพงษ์   ใจห้าว

อนุบาลสตูล

     

7

เด็กชายก้องภพ   ช่วยคง

อนุบาลสงขลา

     

8

เด็กชายธนภัทร   พรหมสว่าง

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ