แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง(หญิง)(ป.1-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายจุฑามาศ   แก้วกระจ่าง

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงนิชานันท์   อภิพัฒนกุลวงศ์

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงนันทิศา   จะรา

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงโรสลีน   อุมาสะ

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงนลินี   กระฉอดนอก

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงเจนชินี   ลอยความสุข

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงสุพิชญา   อัมพรจิตร

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงณัฐวดี   นิลเพชร

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กหญิงภัททิยา   แก้วใจจง

อนุบาลสงขลา

     

10

เด็กหญิงฐิตยากร   นนสีไพร

อนุบาลยะลา

     

11

เด็กหญิงนภาภรณ์   สุกดิษฐ์

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ