แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันการจัดสวดถาด(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงปาจรีย์   สุขเหลือ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงพัชชา   สุวพิศ

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงอภิสรา   มณีรัตน์

อนุบาลชุมพร

     

4

เด็กหญิงหทัยภัทร   บุญมาศ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

5

เด็กหญิงพนิดา   แก้วชลคราม

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กหญิงกัญญาวีร์   เทพเฉลิม

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงฐาปณี   จงคง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

8

เด็กชายอาลาวี   วรรณการ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

9

เด็กหญิงธัญญาภรณ์   ภูษณะดิลก

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กชายวรินทร   ทองร่วง

อนุบาลพัทลุง

     

11

เด็กหญิงกชนันท์   มีเสียง

อนุบาลพัทลุง

     

12

เด็กหญิงเบญญาภา   จันทร์ผลึก

อนุบาลพัทลุง

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ