แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายธนวัฒน์   แม้นสุรางค์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

2

เด็กชายคามิน   จรเสมอ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

3

เด็กชายนาวาวีร์   วัลลีย์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

4

เด็กหญิงธนัชชา   ศรีนคร

อนุบาลตรัง

     

5

เด็กชายธนาวุฒิ   มงคุณ

อนุบาลตรัง

     

6

เด็กหญิงกนกวรรณ   คงยิ้ม

อนุบาลตรัง

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ