แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันโครงงานอาชีพ(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงพิญดา   เพ็ชรอินทร์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงวีรยา   พรหมยก

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงปันวรรต   แขนรัมย์

อนุบาลชุมพร

     

4

เด็กหญิงณัฐกมล   จิตต์เจนการ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

5

เด็กหญิงกฤตวรรณ   ไสลรัตน์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงจิรัฐิพร   นาคะสูนย์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

7

เด็กหญิงรินรดา   ถิ่นทับปุด

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงสุวรา   จันทรมโรภาส

อนุบาลภูเก็ต

     

9

เด็กหญิงธฤษวรรณ   ศรีสุข

อนุบาลภูเก็ต

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ