แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายวิชญะ   ทวีพันธ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายศรัญย์   ภูตะเวช

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงสุปภาดา   รักสงค์

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กชายพีรณัฐ   มโนภักดี

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กชายศรวิษฐ์   หนูเอี่ยม

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กหญิงศิรภัสสร   ธิรักษพันธ์

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายธนากร   หล่อโลหการ

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กชายธนดล   แก้วด้วง

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กหญิงวีรภัทร   เศวตะดุล

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายณภัทร   อิสรเสรีธรรม

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายอัศม์เดช   ชุมเกตุ

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายวณิช   พัฒนะเศรษฐ์

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กชายธนกร   บุญพงษ์มณี

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ