แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์(ป.1-3)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายติณห์   บุญญกาศ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กหญิงกนกณัฐ   มงคล

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายพฤทธิ์   ขุนปลาด

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   คงมา

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กชายสรวิชญ์   พุ่มสีทอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กชายกิตติพงศ์   รอดบุญ

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายพีรณัฐ   ชื่นชมรัตน์

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงณีรนันท์   แจวอาภาชล

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กชายชุติวัต   เกิดล่อง

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายอิสมาฮาน   สัญญา

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กหญิงเกรซ   วงศ์เทศ

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายนิฟารีส   เบ็ญเราะฮ์มัต

อนุบาลปัตตานี

     

13

เด็กชายพัสกร   จิรรัตนโสภา

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ