แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันคิดเลขเร็ว(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายกฤตเมธ   นิยมธรรม

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายตะวัน   ปานนิล

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กชายสัญญา   ชาติเน้ย

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กชายศุภฤกษ์   หงอสกุล

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กชายพชรกฤษฏ์   พรหมสุวรรณ

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กชายณฐศร   ถิระพร

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กชายพีรวิชญ์   พู่นำชัย

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กชายฐนพลศ์   เซ่งหลี

อนุบาลตรัง

     

9

เด็กชายมุมิน   หมันเร๊ะ

อนุบาลสตูล

     

10

เด็กชายเตชภณ   บุษบงค์

อนุบาลสงขลา

     

11

เด็กชายนภัสสกรณ์   ภูมิวณิชกิจ

อนุบาลยะลา

     

12

เด็กหญิงนูรฎ็อัยมีย์   คอลออาแซ

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ