แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยการใช้โปรแกรม GSP(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กชายติณณภพ   ทวีพันธ์

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายสิปปวุฒิ   กุมพิมล

อนุบาลชุมพร

     

3

เด็กหญิงจิรัฐติญา   พูลเดช

อนุบาลระนอง

     

4

เด็กชายจักรกฤษณ์   ตันซื่อ

อนุบาลระนอง

     

5

เด็กชายปภพ   รื่นรส

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

6

เด็กชายเก่งกาจ   ปานทอง

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

7

เด็กหญิงวริศรา   ไชยผดุงนิรันดร์

อนุบาลพังงา

     

8

เด็กหญิงชรินรัตน์   บัวแก้ว

อนุบาลพังงา

     

9

เด็กหญิงศศิมา   แคล้วภัย

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

10

เด็กหญิงปาณิศา   สุขรินทร์

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

11

เด็กชายปัณณวิชญ์   สุดถนอม

อนุบาลกระบี่

     

12

เด็กชายณภัทร   แย้มยิ่ง

อนุบาลกระบี่

     

13

เด็กชายณัฐดนัย   หนูบุญ

อนุบาลภูเก็ต

     

14

เด็กชายณัฐภูมินทร์   ตรีเภรี

อนุบาลภูเก็ต

     

15

เด็กชายศุภณัฐ   การุณกิจ

อนุบาลพัทลุง

     

16

เด็กชายสุริยลักษณ์   เพชรไข่

อนุบาลพัทลุง

     

17

เด็กหญิงภัทธิรา   ญาณสูตร

อนุบาลตรัง

     

18

เด็กหญิงธีรกานต์   ธีรกุลพิศุทธิ์

อนุบาลตรัง

     

19

เด็กชายเอกภัทร   ซ้ายลิ้มสร้าง

อนุบาลสงขลา

     

20

เด็กชายพรรษนันท์   นุชพุ่ม

อนุบาลสงขลา

     

21

เด็กชายนภัสดล   ได้รูป

อนุบาลยะลา

     

22

เด็กชายปฏิภาณ   พรหมจรรย์

อนุบาลยะลา

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ