แบบแสดงรายการลงทะเบียนแข่งขันทักษะ
 การแข่งขันอัจฉริยะภาพทางคณิตศาสตร์(ป.4-6)

ลำดับ

ชื่อ-สกุล

โรงเรียน

รายมือชื่อ

เวลามา
เวลากลับ

1

เด็กหญิงณัฐนิชา   สุขพาสน์เจริญ

อนุบาลชุมพร

     

2

เด็กชายพีรวิชญ์   อ่วมศิริ

อนุบาลระนอง

     

3

เด็กหญิงเปมิกา   ขุนปราบ

อนุบาลสุราษฏร์ธานี

     

4

เด็กหญิงมัลลิกา   ขาวพุ่ม

อนุบาลพังงา

     

5

เด็กหญิงกัญญานัฐ   บุญสนอง

อนุบาลนครศรีธรรมราช

     

6

เด็กชายพงศ์ภีระ   คงพูล

อนุบาลกระบี่

     

7

เด็กหญิงอานีซ   หะยีเจะมะ

อนุบาลภูเก็ต

     

8

เด็กหญิงกัญญ์วรา   แมนยี

อนุบาลพัทลุง

     

9

เด็กชายเธียรแทน   ทองสม

อนุบาลตรัง

     

10

เด็กชายจิรภัทร   ดอล่าห์

อนุบาลสตูล

     

11

เด็กชายปาณัสม์   หอมบุตร

อนุบาลสงขลา

     

12

เด็กชายวิชญ์พล   เลิศไกร

อนุบาลยะลา

     

13

เด็กหญิงปานไพลิน   จันทร์ทอง

อนุบาลนราธิวาส

     

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ

ลงชื่อ ...........................................กรรมการ                   ลงชื่อ ...........................................กรรมการ


ลงชื่อ ...........................................ประธานกรรมการ